STATUTEN
Vrije vertaling
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad 29/06/2012

Koninklijk Werk des Wiegjes Prinses Paola

Conservatoire Africain
Eikstraat, 5
1000 Brussel

Bedrijf Nummer : 409.300.804
GECOÖRDINEERDE STATUTEN

 
  HOOFDSTUK I – Benaming, maatschappelijkvoorwerp, duur

Art. 1.
De Vereniging genaamd “Oeuvre royale des Berceaux Princesse Paola – Conservatoire africain » en « Koninklijk Werk der Wiegjes Prinses Paola – Afrikaans Conservatorium » is een koninklijk filantropisch werk dat in 1876 werd opgericht en op 6 augustus 1925 de vorm van een v.z.w. heeft aangenomen.
Zij kan haar vroegere benaming « Afrikaans Conservatorium » blijven gebruiken.
Om praktische redenen zoals vermelding in het telefoonboek of andere kan de Raad van Bestuur de benaming van de Vereniging aanpassen zonder dat dit haar verbindt of haar imago schaadt.
De maatschappelijke zetel is in het gerechtelijk arrondissement Brussel gevestigd, thans te 1000 Brussel, Eikstraat 5.
 Art. 2. De Vereniging heeft als maatschappelijk doel hulp te bieden aan minder begunstigde kinderen en jeugd.  Zij verdeelt fondsen en giften aan door haar erkende gevallen.  Zij streeft de verwezenlijking van haar doelstelling na los van elke politieke, taalkundige of filosofische beschouwing.
Zij kan eveneens, onder haar financieel toezicht en voor zover een dergelijke stap in het kader van haar maatschappelijk doel past, een andere Vereniging oprichten of er aan deelnemen.
 Art. 3. De Vereniging neemt “Vreugde en liefdadigheid” tot leuze.
 Art. 4. De Vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.

 HOOFDSTUK II – Leden

 Art. 5. De Vereniging is samengesteld uit effectief en toegetreden leden. Zij dragen allen de titel van “Noiraud”.
 Art. 6. Het aantal effectief leden mag niet lager liggen dan vier noch hoger dan honderd. Het aantal toegetreden leden is onbegrenst.
Art. 7. Om als effectief lid aanvaard te kunnen worden, dient men :
1° ten volle achttien jaar oud te zijn;
2° het peterschap te genieten van twee effectieve leden;
3° zich ertoe te verbinden minstens driemaal aan een collecte-rondgang van de Noirauds deel te nemen;
4° van goed zedelijk gedrag te zijn en op verzoek van de Raad van Bestuur het getuigschrift ter staving ervan voor te leggen.
De voordracht van de kandidaat – effectief leden gebeurt door hun twee peters, ter gelegenheid van een gewone vergadering van de Vereniging.  De kandidaten worden eerst na aanvaarding door een gewone meerderheid van het aantal op deze vergadering aanwezige effectief leden eveneens effectief lid.
 Art. 8. Om als toegetreden lid aangenomen te kunnen worden, dient men :
1° ten volle achttien jaar oud te zijn;
2° het peterschap te genieten van twee leden waarvan minstens een effectief lid ;
3° op kenmerkende wijze zijn belangstelling te tonen voor de activiteiten van de Noirauds;
4° van goed zedelijk gedrag te zijn en op verzoek van de Raad van Bestuur het getuigschrift ter staving ervan voor te leggen.
De voordracht van de kandidaat – toegetreden leden gebeurt door hun twee peters, ter gelegenheid van een gewone vergadering van de Vereniging.  De kandidaten worden eerst na aanvaarding door een gewone meerderheid van het aantal op deze vergadering aanwezige effectieve leden toegetreden lid.
 Art. 9. Alle leden mogen de Algemene Vergaderingen bijwonen. Enkel de effectieve leden die een volledig jaar bijdrage kunnen voorleggen beschikken over stemrecht; de toegetreden leden hebben slechts een raadgevende stem.
De toegetreden leden hebben geen recht van inzage in de boekhoudkundige stukken.
Art. 10. De effectieve en toegetreden leden van de Vereniging gaan geen persoonlijke verplichtingen aan uit hoofde van de verbintenissen van de Vereniging.  Noch zij noch hun rechthebbenden noch hun rechtverkrijgenden kunnen aanspraak maken op enig recht, te welken titel ook, op het geheel of een deel van het maatschappelijk vermogen van de Vereniging.
Zij kunnen evenmin een inventaris of verzegeling op de bezittingen van de Vereniging opeisen.
Een uitgesloten of ontslagnemend lid alsmede de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid hebben geen recht op het maatschappelijke fonds van de Vereniging.  Zij kunnen noch de  opstelling noch de overlegging van rekeningen noch de verzegeling noch een inventaris noch zelfs gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen vorderen of opeisen.
 Art. 11. Een effectief of toegetreden lid dat ontslag wenst te nemen dient dit de Raad van Bestuur schriftelijk ter kennis te brengen.
Dit lid bezorgt onmiddellijk elk voorwerp of document dat deel uitmaakt van het patrimonium van de Vereniging en waarover het de hoede had aan deze terug.
 Art. 12. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden die hierover met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectief leden beslist.  De Algemene Vergadering dient haar beslissing niet te motiveren.

 HOOFDSTUK III – Bijdragen

 Art. 13. De effectief leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.  Het bedrag ervan wordt op basis van een van de Raad van Bestuur uitgaand voorstel door de Algemene Vergadering vastgelegd; het mag niet hoger zijn dan 1000 euros.
 Art. 14. De uitnodiging tot betaling van de bijdragen wordt in de loop van de eerste maand van het kalenderjaar door de Raad van Bestuur naar de betrokken leden gestuurd.
Het effectief lid dat op de dag van de Algemene Vergadering niet in regel is met zijn bijdrage wordt geacht ontslag te nemen.

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur

 Art. 15. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris-generaal en bestuurders waarvan het aantal jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt bepaald.
Deze verschillende leden van de Raad van Bestuur worden voor een termijn van twee jaar onder de effectief leden verkozen door de Algemene Vergadering die zich hierover uitspreekt met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectief leden.
Teneinde het voortbestaan van de Vereniging en van haar tradities te waarborgen, zijn de mandaten onbeperkt hernieuwbaar behalve dat van de voorzitter dat slechts eenmaal mag verlengd worden t.t.z. ten hoogste twee termijnen van twee opeenvolgende jaren bedragen.
Jaarlijks wordt slechts de helft van de mandaten ter stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd, met als basis de beurtrol te rekenen vanaf de Gewone Algemene Vergadering van 1990.
De voorzitter en de secretaris-generaal mogen niet hetzelfde jaar verkozen worden.
Een Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering kan te allen tijde mandaten herroepen; zij hoeft desgevallend haar beslissing niet te verantwoorden.
 Art. 16. De bestuurders worden zonder aanduiding van functie verkozen.  Hun respectievelijke functies worden toegewezen ter gelegenheid van de eerste zitting van de Raad van Bestuur die op de Algemene Vergadering volgt.
De Raad van Bestuur benoemt twee ondervoorzitters onder de bestuurders.  Hij mag tevens wijzigingen aanbrengen aan de verdeling van de functies van de bestuurders maar niet aan deze van de voorzitter en van de secretaris-generaal.
Een lid van de Raad van Bestuur dat in de loop van zijn mandaat uitgesloten wordt of ontslagnemend is wordt niet vervangen en zijn functies worden voor de nog te lopen duur van het vrijgekomen mandaat met gewone meerderheid der stemmen van deze Raad aan een ander lid toegekend.
Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur wordt niet vergoed.
 Art. 17. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur van de Vereniging, met uitsluiting van deze die de wet en onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering verlenen.
Hij draagt zijn vertegenwoordigingsbevoegd-heden gezamenlijk aan de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de secretaris-generaal op.
 Art. 18. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in processen-verbaal die in een ten maatschappelijke zetel bewaard register worden opgenomen en die door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend worden (alsmede door de aanwezige bestuurders die het wensen).  De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen indien drie vierden van zijn leden aanwezig zijn.
 Art. 19. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, de secretaris-generaal of op gegrond verzoek van een van de bestuurders.
 Art. 20. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met gewone meerderheid van zijn aanwezige leden genomen.
In geval van staking van stemmen is deze van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
 Art. 21. De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur van de Vereniging, met recht van handtekening en onbeperkte bevoegdheden met betrekking tot dit bestuur, op aan vier leden van deze Raad.  Geen van hen kan alleen optreden.
 Art. 22. De aktes die de Vereniging verbinden, buiten deze van dagelijks bestuur, worden behoudens een bijzondere volmacht van de Raad van Bestuur door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend of door een van dezen samen met twee leden van deze Raad; zij dienen hun bevoegdheden ten aanzien van derden niet te rechtvaardigen.
 Art. 23. De leden van de Raad van Bestuur gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn slechts voor de uitoefening van hun mandaat aansprakelijk.

 HOOFDSTUK V – Algemene Vergadering

 Art.24 - De Algemene Vergadering wordt ten maatschappelijke zetel gehouden of op eender welke plaats die door de Raad van Bestuur binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel werd bepaald, en wel in de loop van de maand maart van elk jaar. Tijdens deze vergadering leggen de Raad van Bestuur en het College van verificateurs het activiteiten rapport van het voorbije jaar voor.
 Art. 25. Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als hij het nodig acht.  Zij dient eveneens te worden bijeengeroepen op uitdrukkelijk, gemotiveerd en schriftelijk bij de Raad van Bestuur ingediend verzoek van tien effectieve leden.
 Art. 26. De oproepingsbrief tot deelname aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die de dagorde bevatten dienen drie weken voor de datum van de betrokken Vergadering via e-mail naar de leden te worden gestuurd. Als er geen bericht van ontvangst of geen internet-adres is, zal er een post verzonden worden twee weken voor de datum van de vergadering.
Art. 27. De Algemene Vergadering is regelmatig samengesteld uit de aanwezige en degelijk vertegenwoordigde effectieve leden die hun bijdrage voor het lopende jaar hebben betaald, mits naleving van de wettelijke voorschriften en in de mate dat de gewone meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van twee derden van de effectieve leden is echter vereist voor de beraadslaging over :
1° elke wijziging van de statuten;
2° de ontbinding van de Vereniging;
3° de uitsluiting van een lid.
De Vergadering beslist met een meerderheid van vier vijfden der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden over de ontbinding van de Vereniging alsmede over elke wijziging van het in de statuten opgenomen maatschappelijk doel en met een meerderheid van twee derden der stemmen van deze leden over andere wijzigingen van de statuten of over de uitsluiting van een lid.
 Art. 28. In geval dat een Algemene Vergadering niet geldig kan gehouden worden omwille van een ontoereikend quorum, wordt zo spoedig mogelijk maar ten vroegste zestien  dagen na datum van de eerste Algemene Vergadering een tweede dergelijke Vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde.
Tijdens deze Vergadering worden de beslissingen met inachtneming van de beschikkingen van Art. 27, al. 3 getroffen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
 Art. 29. Elk effectief lid kan zich op een Algemene Vergadering door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen, het kan slechts drager zijn van een enkele geschreven volmacht.
 Art. 30. De stemmingen gebeuren met opgestoken hand.  De stemming is echter geheim in geval van verzoek tot uitsluiting van een lid, ter gelegenheid van verkiezingen alsmede op uitdrukkelijk verzoek van een effectief lid.  Elk effectief lid heeft een gelijk stemrecht, het beschikt namelijk over een stem.
In geval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter van de Vergadering of van het lid van de Raad van Bestuur dat hem vervangt doorslaggevend.
Voor de ontbinding van de Vereniging zijn de stemmingen nominatief en worden zij ondertekend.
 Art. 31. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis, door een van de ondervoorzitters in de volgorde van hun anciënniteit in de Raad van Bestuur of bij hun aller ontstentenis, door de aanwezige bestuurder met de hoogste anciënniteit in deze Raad.
 Art. 32; De Algemene Vergadering beslist over de voorstellen die haar door de Raad van Bestuur worden gedaan en over deze die door minstens een twintigste van de effectieve leden zijn ondertekend, voor zover deze laatste voorstellen ten laatste eenentwintig dagen voor de gegeven Algemene Vergadering werden ingediend.
 Art.33. De processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen worden door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend alsmede door elk effectief lid dat erom verzoekt.  Deze processen-verbaal worden in een hiertoe geopend register bewaard.  Dit register kan op eenvoudige aanvraag door de effectieve leden worden geraadpleegd.

 HOOFDSTUK VI – Controle

 Art. 34. De controle over de rekeningen van de Vereniging wordt aan een College van verificateurs toevertrouwd die door de Algemene Vergadering worden verkozen.
Zij zijn maximaal drie in aantal.  Hun mandaat bedraagt twee jaar.  Zij worden bij beurtrol verkozen, zoals de bestuurders.
In geval van onbeschikbaarheid van een verificateur kan de Raad van Bestuur in zijn vervanging voorzien tot aan diens goedkeuring door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Indien nodig wordt de controle toevertrouwd aan een expert die aangesloten is bij het Instituut van Expert-boekhouders; deze treedt alleen op of samen met het College van verificateurs;
 Art. 35. De verificateurs brengen bij de Gewone Algemene Vergadering verslag uit over de rekeningen van het afgelopen boekjaar en over het door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget.

 HOOFDSTUK VII – Rekeningen, budget

 Art. 36. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, datum waarop de jaarrekeningen worden afgesloten.
Uiterlijk een maand voor de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de rekeningen alsmede het voor het lopende jaar bepaald budget aan de verificateurs.

 HOOFDSTUK VIII – Filantropie

 Art. 37. De ingezamelde fondsen worden door de ondervoorzitter “Filantropie” verdeeld, met inachtneming van de beschikkingen van het Reglement van inwendige orde en mits naleving van de wettelijke bepalingen inzake bescherming van de privé-levenssfeer.
Deze ondervoorzitter verantwoordt zijn keuzes ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur en laat ze op regelmatige tijdstippen goedkeuren.  Hij legt bij elke Algemene Vergadering zijn verslag voor.

 HOOFDSTUK IX – Ontbinding

 Art. 38. In geval van ontbinding van de Vereniging, om welke reden ook, worden haar bezittingen prioritair toegewezen aan de Stichting Creyelman zoniet aan een liefdadig werk waarvan de doelstelling zo nauw mogelijk aansluit bij deze die in de onderhavige statuten is voorzien.
 Art. 39. De benaming van de Vereniging kan later slechts door het of door de effectieve leden gebruikt worden die zich tegen de ontbinding van de Vereniging hadden uitgesproken.

 HOOFDSTUK X – Geschillen

 Art. 40. Voor alle kwesties die de onderhavige statuten niet hebben voorzien zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
Deze gewijzigde statuten werden door de Algemene Vergadering van 10.05.2012.